Phòng, Khu

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

 

Nhân sự của phòng gồm 17 viên chức và người lao động

Với tinh thần đoàn kết, tác phong chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo nên trong những năm qua phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu, thực hiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; tổng hợp, thống kê; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quản trị văn phòng và các công tác quản lý tài chính, tài sản. Các hoạt động phục vụ đời sống sinh hoạt của viên chức, người lao động và người cai nghiện; đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi, chế độ chính sách. Việc hướng tới hiệu quả công việc của các thành viên trong phòng sẽ góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển chung của Cơ sở và sự hài lòng của người dân nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị.

Trong những năm qua phòng đã được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ các năm: 2010, 2011, 2012, 2014,; 2017, 2018, 2020.

PHÒNG GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ

 

Nhân sự của phòng gồm 09 viên chức

Theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cơ sở, tháng 10/ 2023 phòng Giáo dục – Tái hoà nhập cộng đồng và Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất hợp nhất thành phòng Giáo dục – Dạy nghề. Phòng có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Cơ sở  triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động và người cai nghiện Cơ sở; tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy xóa mù chữ, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy, phòng chống HIV/AIDS; xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động khen thưởng – kỷ luật, xây dựng và tổ chức kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu xây dựng kế hoạch học nghề, trực tiếp hướng dẫn, phối hợp triển khai dạy nghề…

Trong những năm qua phòng đã được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ các năm:  2010, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021.

 

 PHÒNG Y TẾ

Nhân sự của phòng gồm 13 viên chức

Nhìn lại chặng đường đã đi qua với biết bao thăng trầm, cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Cơ sở là sự vươn lên không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức phòng Y tế. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhưng tập thể cán bộ, viên chức phòng vẫn vững vàng niềm tin, cố gắng trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nhằm đem lại kết quả cao trong công tác chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy. Trong những năm qua, phòng Y tế tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác điều trị cắt cơn, điều trị phục hồi, khám và điều trị bệnh thông thường cho người cai nghiện.

Trong những năm qua phòng đã được tặng Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2012. Bằng Khen UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1992-2007. Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các năm: 2015, 2016, 2017, 2019.

 PHÒNG QUẢN LÝ AN NINH TRẬT TỰ

Nhân sự của phòng gồm 21 viên chức và người lao động

Trong những năm qua tập thể phòng Quản lý an ninh trật tự đã cố gắng vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu và trực tiếp xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài Cơ sở; tổ chức các hoạt động thăm gặp gia đình, người thân của người cai nghiện tại Cơ sở.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của phòng đã được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các năm:  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019

 

KHU QUẢN LÝ HỌC VIÊN SỐ 1

Nhân sự của Khu gồm 11 viên chức và người lao động

Trong những năm qua Khu quản lý học viên số 1 đã đạt được các thành tích đáng ghi nhận: Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các năm: 2011, 2012, 2013, 2016, 2020, 2021.

KHU QUẢN LÝ HỌC VIÊN SỐ 2

Nhân sự của Khu quản lý gồm 14 viên chức

Trong những năm qua Khu Quản lý học viên số 2 đã đạt được các thành tích đáng ghi nhận: Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2012. Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các năm: 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2021

 

Bài viết liên quan