Ban Giám đốc

     

 

 

Giám đốc: Phạm Minh Tứ

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghiệp

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại văn phòng:  02033.699332

– Email:  phamminhtu.sldtbxh@quangninh.gov.vn

1.1. Là Thủ trưởng đơn vị, phụ trách chỉ đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của Cơ sở.

– Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ; quy hoạch, kế hoạch tài chính, thi đua khen thưởng- kỷ luật; xây dựng cơ bản; một số đề án, dự án; cải cách hành chính; quy chế dân chủ ở cơ quan; giải quyết đơn thư; công tác đối ngoại, giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với các cấp, ngành, địa phương để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở.

– Là chủ tài khoản; Chủ tịch các hội đồng của Cơ sở: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; nâng lương; khoa học.

– Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe.

– Quyết định các vấn đề:

+ Tiếp nhận, ký, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, lao động hợp đồng vào làm việc tại Cơ sở theo quy định và phân cấp quản lý, ủy quyền của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

+ Báo cáo, đề nghị Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các Phó Giám đốc Cơ sở; Báo cáo xin chủ trương của Giám đốc Sở và thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các trưởng, phó phòng, ban thuộc Cơ sở.

+ Đề nghị Giám đốc Sở xem xét nâng, hạ bậc lương, khen thưởng, kỷ luật,… đối với viên chức, lao động. Quyết định khen thưởng, kỷ luật, đối với viên chức, người lao động, học viên trong Cơ sở theo quy định.

+ Chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh cho viên chức, người lao động và học viên quản lý của Cơ sở; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nội quy, quy chế, quy định, các biện pháp về quản lý, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, lao động trị liệu,… đối với viên chức, lao động và người cai nghiện tại Cơ sở. Quản lý, sử dụng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét,… đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở, bảo đảm phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức, biên chế.

– Sinh hoạt đảng, đoàn thể và chuyên môn tại phòng Tổ chức- Hành chính.

     

 

 Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Đang

 – Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác XH

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại văn phòng: 02033.699409

– Email:  nguyenvandang.sldtbxh@quangninh.gov.vn

– Điện thoại văn phòng:  033.3699409

– Là Phó Giám đốc thường trực, thay Giám đốc chỉ đạo, điều hành công việc chung khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền. Trực tiếp phụ trách: chỉ đạo, điều hành công tác quản lý học viên tại Cơ sở; công tác dạy nghề, lao động trị liệu cho học viên,…

– Trực tiếp phụ trách Phòng Dạy nghề- Lao động sản xuất, Ban Quản lý học viên số 1, số 2 và số 3.

– Chỉ đạo triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát,…công tác quản lý học viên, công tác dạy nghề – lao động trị liệu của học viên tại Cơ sở; các đề xuất sử dụng từ nguồn chi hoạt động lao động trị liệu mà đối tượng được hưởng tại các Ban quản lý học viên số 1, số 2, số 3.

– Là chủ tài khoản ủy quyền (thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc và theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính), ký duyệt các chứng từ thanh toán thuộc lĩnh vực được ủy quyền sau khi báo cáo Giám đốc.

– Ký duyệt thủ tục thẩm định mua, bán hàng hóa liên quan đến lĩnh vực, bộ phận phụ trách, hoạt lao động trị liệu và lương thực, thực phẩm, tài sản của Cơ sở.

– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị:

+ Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý học viên trong các Ban, tổ chức các hoạt động lao động trị liệu, dạy nghề cho học viên tại Cơ sở; khen thưởng, kỷ luật đối với học viên ở mức độ các Ban quản lý học viên giải quyết theo quy định.

+ Chỉ đạo xây dựng, xem xét thẩm duyệt các chương trình, kế hoạch (trước khi trình Giám đốc ký ban hành); duyệt ban hành các công văn, báo cáo liên quan đến lĩnh vực, công việc, phòng, ban, bộ phận được giao phụ trách.

+ Ký duyệt các thủ tục hành chính của đơn vị trong thời gian trực lãnh đạo tại cơ quan: Các hồ sơ, thủ tục liên quan đến học viên tiếp nhận mới; học viên hoàn thành chương trình cai nghiện bắt buộc; thanh lý hợp đồng cai nghiện tự nguyện đối với các trường hợp thực hiện đủ thời gian theo hợp đồng đã ký hoặc đã được xét giảm thời gian theo quy định; lệnh điều xe, giấy nghỉ phép của cán bộ, viên chức, lao động phát sinh đột xuất.

– Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc phân công (cả phân công trực tiếp hoặc bằng văn bản).

– Sinh hoạt đảng, đoàn thể và chuyên môn tại Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất.

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Anh Hòa

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công tác xã hội; Cử nhân xây dựng Đảng và CQNN

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.613.130

Điện thoại văn phòng:  0203.3618056 

– Thay Giám đốc chỉ đạo điều hành công việc chung khi trực lãnh đạo tại cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền. Trực tiếp phụ trách: chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống mưa bão; tư vấn, truyên truyền, giáo dục học viên; công tác nội vụ hành chính; các hoạt động phong trào, thi đua, văn- thể của cán bộ, nhân viên và đối tượng tại Cơ sở,

– Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Giáo dục- Tái hòa nhập cộng đồng và Phòng Bảo vệ.

– Là chủ tài khoản ủy quyền (thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc và theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính), ký duyệt các chứng từ thanh toán thuộc lĩnh vực được ủy quyền sau khi báo cáo Giám đốc.

– Ký duyệt thủ tục thẩm định mua sắm hàng hóa thuộc lĩnh vực, bộ phận phụ trách và văn phòng phẩm, phương tiện, công cụ, dụng cụ của cơ quan.

– Chỉ đạo triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực, công tác tư vấn, giáo dục đối với học viên; đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở; các hoạt động văn – thể, các hoạt động phong trào của cán bộ nhân viên và học viên; công tác nội vụ, ăn ở, sinh hoạt của cán bộ và học viên tại Cơ sở; tổ chức thăm gặp thân nhân và các hoạt động hội nghị tuyên truyền, tư vấn thân nhân và học viên.

– Phụ trách chỉ đạo hoạt động trang web của Cơ sở; duyệt các tin bài đưa lên cổng thông tin của Sở, của Cơ sở; xử lý, giải quyết, phát ngôn, làm việc với cơ quan báo chí. 

– Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Cơ sở:

+ Công tác tư vấn, giáo dục học viên, đánh giá, nhận xét học viên; khen thưởng, kỷ luật đối với học viên ở mức độ Cơ sở giải quyết theo quy định.

+ Chỉ đạo xây dựng, xem xét thẩm duyệt các chương trình, kế hoạch (trước khi trình Giám đốc ký ban hành); duyệt ban hành các công văn, báo cáo liên quan đến lĩnh vực, công việc, phòng, ban, bộ phận được giao phụ trách.

+ Ký duyệt các thủ tục hành chính của đơn vị như: các hồ sơ, thủ tục liên quan đến học viên tiếp nhận mới; học viên hoàn thành chương trình cai nghiện bắt buộc; thanh lý hợp đồng cai nghiện tự nguyện đối với các trường hợp thực hiện đủ thời gian theo hợp đồng đã ký hoặc đã được xét giảm thời gian theo quy định; lệnh điều xe; giấy nghỉ phép của cán bộ, viên chức, lao động phát sinh đột xuất.

+ Giữ mối liên hệ với chính quyền, nhân dân, các tổ chức trên địa phương nơi Cơ sở trú đóng.

– Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc phân công (cả phân công trực tiếp hoặc bằng văn bản).

– Sinh hoạt đảng, đoàn thể và chuyên môn tại Phòng Bảo vệ.

Bài viết liên quan