Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến công tác cai nghiện ma túy.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

2. Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

3. Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ SỞ

1. Hồ sơ tiếp nhận cai nghiện tự nguyện

a) 01 bản đăng ký tự nguyện cai nghiện (Mẫu số 22, Nghị định 116).

b) 01 bản phô tô giấy tờ tùy thân (CCCD, CMTND, Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi).

c) Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy (Mẫu số 28, Nghị định 116).

2. Hồ sơ tiếp nhận cai nghiện bắt buộc

a) Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện.

b) Bản sao tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan lập hồ sơ cung cấp (Mẫu số 30, Nghị định 116).

c) Biên bản giao, nhận giữa Cơ quan công an cấp huyện và Cơ sở (Mẫu số 40, Nghị định 116).

3. Hồ sơ tiếp nhận quản lý người cai nghiện trong thời gian làm thủ tục đề nghị đưa vào Cơ sở cai nghiện

a) Quyết định quản lý (Mẫu số 36, Nghị định 116).

b) Lý lịch tóm tắt của đối tượng có xác nhận của cơ quan lập hồ sơ (Mẫu số 30, Nghị định 116).

c) Biên bản giao nhận (Mẫu số 37, Nghị định 116).

Bài viết liên quan