Giới thiệu về Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh

GIỚI THIỆU CHUNG
Tên cơ quan: Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 02033 699 410
Email: ttgdldxh.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1992, tiền thân là Trung tâm Phục hồi sức khỏe, sau đổi tên là Trung tâm cai nghiện ma túy Vạn Cảnh, tháng 8 năm 2006 chuyển từ đảo Vạn Cảnh, huyện Vân Đồn về xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ và được đổi tên là Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội Vũ Oai. Ngày 15/3/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 598/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai thành Trung tâm Giáo dục lao động Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Năm 2017 tiếp tục đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.
Cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh)
1. Chức năng của Cơ sở
a) Tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy;
b) Quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào Cơ sở Cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Phòng, chống ma túy;
c) Cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện;
d) Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở
2.1. Tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc và quy trình cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.
b) Tiếp nhận, phân loại đối tượng; tư vấn, xây dựng kế hoạch cai nghiện cho người cai nghiện ma túy;
c) Tổ chức các hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác, hỗ trợ phục hồi sức khỏe thể chất, tâm thần và các chức năng khác cho người cai nghiện ma túy;
d) Triển khai các hoạt động giáo dục, tư vấn, trị liệu, phục hồi chức năng về hành vi, nhân cách và các rối loạn khác đối với người cai nghiện ma túy;
đ) Tổ chức các hoạt động lao động trị liệu, dạy nghề hoặc phối hợp các trung tâm hoặc cơ sở đủ điều kiện tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề cho người cai nghiện theo quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện các dự án về việc làm, giảm nghèo, các chương trình kinh tế – xã hội khác phù hợp với điều kiện, cơ cấu kinh tế đặc thù của địa phương; hướng nghiệp cho người sau cai tìm việc làm, tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội khi trở về cộng đồng;
e) Tổ chức lớp học văn hóa cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Cai nghiện bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
g) Kết nối, tư vấn tuyên truyền, vận động người sau cai nghiện tham gia chương trình quản lý sau cai nghiện phù hợp để được hỗ trợ về sinh kế và các hỗ trợ khác; hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người sau cai nghiện về quản lý, giáo dục người sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;
h) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cai nghiện theo các mục tiêu; đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất, tâm thần của người cai nghiện ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
2.2. Quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy:
a) Tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc;
b) Tổ chức điều trị hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh khác;
c) Thực hiện các hoạt động giáo dục, tư vấn cho người đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.
2.3. Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.
2.4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người tự nguyện cai nghiện:
a) Tiếp nhận, phân loại, tư vấn xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy theo quy trình và các dịch vụ cai nghiện ma túy tại Cơ sở;
b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tại cơ sở và tại cộng đồng;
c) Kết nối, tư vấn hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về cai nghiện ma túy cho đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người sử dụng, người nghiện ma túy tham gia chương trình can thiệp, điều trị, cai nghiện phù hợp.
5. Tư vấn các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú, biện pháp phòng, chống tái nghiện và các chính sách hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; kết nối, tư vấn các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy.
6. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Cơ sở.
7. Cử viên chức và người lao động của Cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về xác định tình trạng nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tập huấn, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức chuyên môn nghiện vụ về tư vấn, cai nghiện ma túy cho người làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định của cấp có thẩm quyền địa phương.
8. Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, tham gia nghiên cứu, tổ chức thực hiện các mô hình, phương pháp điều trị, cai nghiên, phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy và các hoạt động lao động, lao động trị liệu theo quy định của pháp luật.
9. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Cơ sở và địa bàn trú đóng; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy; thực hiện công tác phòng chông dịch bệnh tại Cơ sở theo quy định.
10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự, an toàn tại Cơ sở và địa bàn trú đóng; phòng chống thẩm lậu ma túy vào Cơ sở.
11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở dự liệu về cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
13. Tổ chức, cung cấp các dịch vụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người cai nghiện ma túy và hoạt động thăm gặp người thân của người cai nghiện ma túy.
14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Cơ sở:
a) Lãnh đạo Cơ sở gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của tỉnh.
b) Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ sở.
c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công, phụ trách khi Giám đốc vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Cơ sở.
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển. khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền.
2. Các Phòng, Khu:
(1) Phòng Tổ chức – Hành chính.
(2) Phòng Giáo dục – Dạy nghề.
(3) Phòng Y tế.
(4) Phòng quản lý an ninh trật tự.
(5) Khu quản lý học viên số 1.
(6) Khu quản lý học viên số 2.