Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 287-KH/ĐU ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 18/5/2021, Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, lao động tại đơn vị.

Đồng chí Phạm Minh Tứ- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Lao động- TB&XH, bí thư chi bộ, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tham dự, chỉ đạo Hội nghị đã phát biểu: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động của đơn vị nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; từ đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Qua đây, đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị đối với việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, của đơn vị, của ngành. Đồng chí cũng đã giao trách nhiệm đối với các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ đảng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, ban Quản lý học viên trong việc quán triệt Nghị quyết cho cán bộ đảng viên, quần chúng thuộc tổ đảng, phòng- ban vắng mặt hôm nay do làm nhiệm vụ,… đảm bảo 100% cán bộ đảng viên, người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động được nghe các chuyên đề do đồng chí Trần Thanh Bình- phó bí thư chi bộ trình bày: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; (3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị được Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy triển khai nghiêm túc, trang trọng; Qua đó mỗi cán bộ đảng viên, viên chức lao động nhận thức rõ trách nhiệm của mình học tập, lĩnh hội, chuyển tải tinh thần Nghị quyết Đại hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng về thành công của đại hội, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn, mỗi cá nhân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ tốt chính trị của Cơ sở.

Bài viết liên quan