Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Ngày 24/9/2021 Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí là Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng viên và đoàn viên công đoàn Cơ sở.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Cơ sở tuyên truyền các văn bản mới của Đảng: (1) Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII so với Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.(2) Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. (3) Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Đặc biệt, các đồng chí đã nêu bật một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Tứ – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở tuyên truyền, quán triệt tại Hội nghị

Việc kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ do Chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Kết thúc Hội nghị tuyên truyền, Ban Chi ủy đã triển khai cho 100% đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch và bản cam kết cá nhân về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 100% cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung được quán triệt.

Đồng chí Trần Thanh Bình- Phó bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Cơ sở truyên truyền Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đang – Chủ tịch công đoàn – Phó Giám đốc Cơ sở tuyên truyền Chương trình và Nghị quyết tại Hội nghị

 

Bài viết liên quan