Các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023

         Thực hiện công văn số 04/CV-ĐU ngày 23/02/2023 của Uy ban kiểm tra Đảng Ủy  Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh “V/v quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023”. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh đăng tải các văn bản về công tác kiểm tra giám sát để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

 1. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 2. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm rta, giám sát và kỷ luật Đảng.
 3. Quy định thi hành điều lệ Đảng.
 4. Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.
 5. Quy định những điều đảng viên không được làm.
 6. Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 7. Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 8. Kế hoạch của Bộ chính trị thực hiện kết luật số 21-KL/YWW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII .
 9. Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
 10. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34/KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính Trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
 11. Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 12. Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính Trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 13. Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.
 14. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
 15. Nghị quyết hội nghị lần sáu Ban Chấp Hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
 16. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
 17. Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 18. Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực heienj Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 19. Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
 20. Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
 21. Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
 22. Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
 23. Quy đinh giám sát trong Đảng.
 24. Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
 25. Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 26. Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng.
 27. Quy định về chỉ đạo của Ủy Ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy Ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
 28. Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 29. Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
 30. Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 31. Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.
 32. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
 33. Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 34. Quy định về kiểm tra, giám sát về việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 35. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công.
 36. Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 37. Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
 38. Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
 39. Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
 40. Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 41. Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiếm tra tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 42. Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quản lý.
 43. Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 44. Quy định về thi đua, khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 45. Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 46. Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 47. Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 48. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 49. Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”.
 50. Chương trình hành động thực hiện kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”.
 51. Công văn “V/v thực hiện nghiêm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình”.
 52. Công văn về tăng cường triển khai thực hiện quy định 179-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
 53. Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 13-CTr/TW ngày 26/1/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 54. Công văn thực hiện công tác báo cáo số liệu kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
 55. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2023.
 56. Công văn về việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Bài viết liên quan